Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 473/19 - wyrok Sąd Rejonowy w Jaśle z 2019-10-15

Sygn. akt I C 473/19 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 października 2019r.

Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Stanisława Synowiec

po rozpoznaniu 15 października 2019 r. w J.

sprawy z powództwa (...) Bank S. A. w W.

przeciwko S. J.

o zapłatę

I. oddala powództwo;

II. zasądza od powoda (...) Bank S. A. w W. na rzecz pozwanego S. J. kwotę 1817 zł ( jeden tysiąc siedemnaście złotych ) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt I C 473/19 upr.

Uzasadnienie wyroku z dnia 15 października 2019 r.

Powód A. bank S.A. z siedzibą w W. domagał się zasądzenia od pozwanego S. J. kwoty 7.410,99 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Jednocześnie wnosił o zwrot kosztów procesu.

Uzasadniając żądanie pozwu wskazał, że w dniu 13 marca 2013 r. pozwany zawarł z powodem umowę pożyczki nr (...).

W związku z nieregulowaniem spłat, cała należność z tej umowy z dniem 17.10.2018 r. została postawiona w stan natychmiastowej wymagalności. Pomimo wezwania do zapłaty, pozwany nie uregulował zadłużenia wobec banku.

Powyższe żądanie powoda zostało uwzględnione nakazem zapłaty z dnia 16.11.2018 r. wydanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym o sygn.. akt (...).

W sprzeciwie od tego orzeczenia pozwany domagał się oddalenia powództwa w całości i zasądzenie od powoda zwrotu kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. Pozwany podniósł zarzut przedawnienia roszczenia, zarzut braku legitymacji czynnej powoda oraz nieudowodnienia roszczenia – tak co do zasady, jak i co do wysokości.

Sąd ustalił i zważył, co następuje :

Powództwo w niniejszej sprawie podlegało oddaleniu w całości.

Powód nie przedstawił żadnych dowodów, które pozwoliłyby Sądowi zweryfikować podstawę faktyczną zgłoszonego powództwa. Pełnomocnik powoda, będący radcą prawnym, ograniczając się do przedstawienia samego odpisu pełnomocnictwa do działania w imieniu powoda, uniemożliwił zweryfikowanie twierdzeń powoda o istnieniu zobowiązania opisanego w pozwie, a zatem okoliczności kluczowej dla przyjęcia materialnoprawnej zasadności roszczenia powoda. Nie przedstawił w poczet materiału dowodowego jakiegokolwiek dowodu dla stwierdzenia istnienia, wysokości i wymagalności roszczenia, opisanego w pozwie. W szczególności nie przedłożył do akt dokumentów wskazanych w liście dowodów (k.4/2) tj. umowy bankowej, wyciągu z ksiąg bankowych, czy wezwania do zapłaty.

Zaniechanie inicjatywy dowodowej prowadzi Sąd do stwierdzenia, że powód nie wykazał tym samym legitymacji czynnej w niniejszym procesie.

Należy pamiętać, że w sprawach cywilnych nie jest rzeczą Sądu zarządzenie dochodzeń w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia twierdzeń stron i wykrycia środków dowodowych. Sąd nie jest też zobowiązany do przeprowadzenia z urzędu dowodów, zmierzających do wyjaśnienia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Obowiązek taki spoczywa na stronach (por. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz pod red. A. Zielińskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 6, Warszawa 2012 r.).

Wobec faktu, że pozwany w niniejszym procesie wyraził stanowcze stanowisko, kwestionujące zarówno zasadność, jak i wysokość dochodzonego roszczenia, obowiązkiem powoda było przekonanie sądu dowodami o prawdziwości swoich twierdzeń. Zaprzeczenie dokonane przez stronę pozwaną powoduje, że istotne dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności stają się sporne i muszą być udowodnione. W razie ich nie udowodnienia sąd oceni je na niekorzyść strony, na której spoczywał ciężar dowodu, chyba że miał możność przekonać się o prawdziwości tych twierdzeń na innej podstawie (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 28.04.1975 r., sygn. akt III CRN 26/75).

W niniejszej sprawie, zaniechanie wszelkiej inicjatywy dowodowej przez powoda, na podstawie art. 720 k.c. w zw. z art. 6 k.c. i 232 k.p.c. prowadziło Sąd do oddalenia powództwa.

O kosztach postepowania Sąd orzekł w myśl zasady art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z § 2 pkt. 4 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dn. 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie, obciążając powoda kosztami zastępstwa procesowego strony pozwanej, na które złożyło się wynagrodzenie pełnomocnika i koszt opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Halina Klimowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Jaśle
Osoba, która wytworzyła informację:  Dorota Myśliwiec
Data wytworzenia informacji: