Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
177

I C 357/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2015-12-30

Data publikacji: 2016-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Takie zjawisko atmosferyczne ( marznąca mżawka) o tej porze roku nie jest nadzwyczajne i wykonawca zajmując się profesjonalnie zimowym utrzymaniem dróg powinien dysponować takimi środkami ( sprzętem i zapleczem kadrowym), które pozwolą na jednoczesne zaangażowanie ich w terenie we wszystkich podległych rejonach, a nie tylko niektórych. Nie (...)
Sygn. akt I C 357/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: st. sekr. sądowy Stanisława Synowiec po rozpoznaniu 17 grudnia 2015 r. w J. przy udziale sprawy z powództwa H. O. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki H. O. kwotę 17.560 zł ( siedemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych) z ustawowymi odsetkami: - od k
Czytaj więcej»

I C 366/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2017-06-05

Data publikacji: 2018-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I.Świadczenie odsetkowe związane jest z datą wezwania do zapłaty,przy czym jego data początkowa uzależniona jest od daty ukształtowania się stanu faktycznego będącego podstawą oceny wysokości świadczenia głównego. II.Jeżeli zgłoszono szkodę- tym bardziej gdy roszczenie zostało skonkretyzowane co do rodzaju i wyśokości, a ustalenie (...)
Sygn. akt I C 366/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 czerwca 2017r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Andrzej Sepioł Protokolant: st. sekr. sądowy Lucyna Szeredy po rozpoznaniu 1 czerwca 2017 r. w J. sprawy z powództwa B. F. , W. F. przeciwko Towarzystwo (...) S.A. o zapłatę i ustalenie odpowiedzialności pozwanego za skutki wypadku, które mogą się ujawnić w przyszłości I. zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda B. F.
Czytaj więcej»

I C 427/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2018-07-03

Data publikacji: 2018-07-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Z uwagi na nieprzedłożenie dowodów wskazujących na zawarcie przez pozwanego umowy pożyczki, Sąd nie ma możliwości weryfikacji kwoty ujętej przez powoda w wyciągu z ksiąg rachunkowych. Analogicznie rzecz się ma jeśli chodzi o ocenę dowodu w postaci wyciągu z elektronicznego załącznika do umowy cesji. Wydruk ten nie dowodzi, że cedentowi (...)
Sygn. akt I C 427/18 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Maria Otrębska po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2018 r. w Jaśle na rozprawie sprawy z powództwa (...) we W. przeciwko J. S. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 427/18 upr. UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Jaśle z 03.07.2018 r. Powód (...) z siedzibą we W. domag
Czytaj więcej»

I C 429/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2017-06-13

Data publikacji: 2017-08-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Fakt nieprzedstawienia przez powoda pierwotnej umowy i związana z tym niemożliwość zweryfikowania przez Sąd rozmiaru i wysokości zobowiązania pozwanej w tym wysokość i sposobu rozliczania odsetek wzbudzają wątpliwość Sądu co do przytoczonych przez powoda okoliczności faktycznych i skutkują oddaleniu powództwa.
Sygn. akt I C 429/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2017r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: st. sekr. sądowy Stanisława Synowiec po rozpoznaniu 13 czerwca 2017r. w J. przy udziale sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W. przeciwko J. T. o zapłatę I. oddala powództwo; II. kosztami postępowania obciąża powoda uznając je za uiszczone w całości
Czytaj więcej»

I C 447/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2016-12-20

Data publikacji: 2017-01-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zauważyć należy, że roszczenie zgłoszone przez powodów należy do katalogu roszczeń o których mowa w art. 560 kc. Zgodnie z treścią art. 561 kc jeżeli kupujący będący konsumentem złożył oświadczenie o obniżeniu ceny określając kwotę o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni uważa (...)
Sygn. akt I C 447/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: st. sekr. sądowy Stanisława Synowiec po rozpoznaniu 08 grudnia 2016 r. w J. przy udziale sprawy z powództwa M. B. i K. G. przeciwko (...) Sp. z o.o. w Z. o zapłatę I. zasądza od pozwanego (...) Sp. z o.o. w Z. na rzecz powodów M. B. i K. G. solidarnie kwotę 3385 zł ( trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złoty
Czytaj więcej»

I C 499/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2017-07-18

Data publikacji: 2017-11-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 499/17 POSTANOWIENIE Dnia 18 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: St. sekr. sądowy Katarzyna Wysowska po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2017 r. w Jaśle na rozprawie sprawy z powództwa P. - Powiatowego Urzędu Pracy w J. (...)-(...) J. , ul. (...) przeciwko: G. W. zam. (...)-(...) J. , ul. (...) i P. G. zam. (...)-(...) R. , ul. (...) o zapłatę p o s t a n a w i a: odrzucić pozew. Sygn. akt I C 499/
Czytaj więcej»

I C 505/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2016-11-22

Data publikacji: 2017-01-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Pozwana dokonując wpłaty w toku procesu określonej kwoty spłaciła swój dług, powodując wygaśnięcie dochodzonego roszczenia. Przedmiot toczącego się postępowania przestał więc istnieć, albowiem odpadła podstawa do uwzględnienia powództwa. Powód jednak pozostał bierny na tę wpłatę, w żaden sposób nie zareagował, w szczególności nie cofnął (...)
Sygn. akt I C 505/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Wojtunik po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2016 r. w Jaśle przy udziale sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko J. J. o zapłatę I oddala powództwo, zasądza od pozwanej J. J. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 304,50 zł (trzysta cztery złote 50/100) tytułem zwr
Czytaj więcej»

I C 508/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2016-04-12

Data publikacji: 2016-06-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W ocenie Sądu, wierzyciel nie może swoim działaniem wpływać na rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia, przez to, że zwleka z wezwaniem o zapłatę. Ratio legis uregulowania zawartego w art. 120 k.c. jest zapobieżenie sytuacji, w której uprawniony bezpodstawnie zwlekałby z uruchomieniem biegu przedawnienia, utrzymując dłużnika w przedłużającym (...)
Sygn. akt I C 508/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2016r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Wojtunik po rozpoznaniu 4 kwietnia 2016 w J. przy udziale sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w W. przeciwko A. H. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 508/15 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Jaśle z 12.04.2016 r. W pozwie z 24.07.2014 r. powód (...) Sp. z o.o. s.
Czytaj więcej»

I C 530/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2016-11-15

Data publikacji: 2016-12-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 530/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 listopada 2016r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: st. sekr. sądowy Stanisława Synowiec po rozpoznaniu 15 listopada 2016 r. w J. przy udziale sprawy z powództwa OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. przeciwko E. L. (1) o zapłatę I.oddala powództwo; II.kosztami postępowania obciąża powoda uznając je za uiszcz
Czytaj więcej»

I C 532/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2017-10-12

Data publikacji: 2017-11-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 532/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 października 2017r. Sąd Rejonowy w (...) I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: starszy sekretarz sądowy Stanisława Synowiec po rozpoznaniu 12 października 2017r. w J. przy udziale sprawy z powództwa (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w G. przeciwko W. B. o zapłatę I. oddala powództwo; II. kosztami postępowania obciąża powoda uznając
Czytaj więcej»