Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
206

I C 37/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2015-07-13

Data publikacji: 2015-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. Akt I C 37/15 Uzasadnienie Wyroku Sądu Rejonowego w Jaśle z dnia 23 czerwca 2015r. Powód (...) Spółka z o.o. w Ś. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego (...) S.A. w W. kwoty 1217,70zł z ustawowymi odsetkami od dnia 3 lipca 2014r do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu wskazał , że powód wynajął na okres od 26 maja 2014r do 13 czerwca 2014r samochód zastępczy P. (...) nr rej (...) J. G. poszkodowanemu w wyniku zdarzenia drogowego z dnia 19 maja 2014, za które odpowiedzialność ponosił
Czytaj więcej»

I C 62/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2017-06-20

Data publikacji: 2017-07-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W niniejszej sprawie powód dołączył do pozwu jedynie dokument umowy abonenckiej, nie przedłożył natomiast innych dokumentów, z których postanowień wynikałby obowiązek zapłaty kary umownej w przypadku niezwrócenia sprzętu oraz na podstawie których możliwa byłaby weryfikacja sposobu naliczania i wysokości nałożonych na pozwanego kar umownych. (...)
Sygn. akt I C 62/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Wojtunik po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2017 r. w Jaśle sprawy z powództwa (...) Spółka z o.o. S.K.A. z siedzibą w W. przeciwko S. G. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 62/17 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Jaśle z 20.06.2017 r. Pozwem złożonym w dniu 21.06.2016 r. w elektronicz
Czytaj więcej»

I C 71/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2015-07-02

Data publikacji: 2015-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak zapiętych pasów bezpieczeństwa po stronie powódki, należy rozpatrywać przez pryzmat art. 362 kc
Sygn. akt I C 71/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lipca 2015r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: st. sekr. sądowy Stanisława Synowiec po rozpoznaniu 25 czerwca 2015 r. w J. przy udziale sprawy z powództwa N. K. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w S. o zapłatę I. zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w S. na rzecz powódki N. K. kwotę 33.750,00 zł (trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) z ust
Czytaj więcej»

I C 64/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-03-20

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego powództwo podlegało oddaleniu w całość, a to z uwagi na upływ terminu przedawnienia, a także niewykazaną legitymację czynną powoda.
Sygn. akt I C 64/19 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Lucyna Szeredy po rozpoznaniu 20 marca 2019 r. w J. sprawy z powództwa (...) (...) z siedzibą w W. przeciwko D. K. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C upr. 64/19 UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Jaśle z 20.03.2019 r. Powód H. I (...) z siedzibą w W. wnosił o
Czytaj więcej»

I C 81/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-05-28

Data publikacji: 2019-07-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Konsekwencją wykazanej w toku postępowania dobrej wiary to, że zgodnie z art. 224 § 1 kc pozwany jako posiadacz w dobrej wierze nie jest obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy. Ponadto koro doszło do zasiedzenia służebności przesyłu, to powodowie nie mają podstaw do żądań z art. 224 i 225 kc także za okres poprzedzający datę (...)
Sygn. akt I C 81/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 maja 2019r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Lucyna Szeredy po rozpoznaniu 14 maja 2019 r. w J. sprawy z powództwa B. M. , P. M. (1) , I. T. przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w T. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powodów B. M. , P. M. (1) i I. T. solidarnie na rzecz pozwanego (...) Sp. z o.o. w z siedzibą w T. kwotę 2.434
Czytaj więcej»

I C 86/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2017-11-28

Data publikacji: 2018-03-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Powyższe okoliczności zaistniałe w niniejszej sprawie , w szczególności brak dokumentów na podstawie których możliwa byłaby weryfikacja wysokości dochodzonej wierzytelności , wzbudzają wątpliwości Sądu co do przytoczonych przez stronę powodową okoliczności faktycznych i skutkują oddaleniem powództwa.
Sygn. akt I C 86/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2017r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: starszy sekretarz sądowy Stanisława Synowiec po rozpoznaniu 14 listopada 2017r w J. przy udziale sprawy z powództwa (...) Bank S. A. z siedzibą we W. przeciwko S. B. o zapłatę I. oddala powództwo; II. zasądza od powoda (...) Bank S.A. we W. na rzecz pozwanego S. B. kwotę 540 zł ( pięćset czterdzieści złoty
Czytaj więcej»

I C 139/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-06-11

Data publikacji: 2019-11-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Jak wynika z powyższych rozważań, odpowiedzialność sprzedawcy za wady przedmiotu używanego jest wyłączona w przypadku, gdy wada rzeczy jest konsekwencją jej normalnego (prawidłowego) używania. W niniejszej sprawie zarzucaną wadę stanowi zastosowane uszczelnienie skrzyni biegów, które – jak wskazują wyniki postępowania dowodowego - jest (...)
Sygn. akt I C 139/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: starszy sekretarz sądowy Maria Otrębska po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2019 r. w Jaśle na rozprawie sprawy z powództwa R. S. przeciwko J. B. (1) o zapłatę I oddala powództwo II zasądza od powoda R. S. na rzez pozwanego J. B. (1) kwotę 917 zł (dziewięćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa pr
Czytaj więcej»

I C 140/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2018-02-02

Data publikacji: 2018-03-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 140/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Wojtunik po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2018 roku w Jaśle sprawy z powództwa M. B. przeciwko L. T. i D. T. o ochronę służebności I zakazuje pozwanym L. T. i D. T. czynienia przeszkód powódce M. B. i osobom jej prawa reprezentującym w wykonywaniu służebności gruntowej przejazdu, prze
Czytaj więcej»

I C 161/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2015-10-15

Data publikacji: 2015-11-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wina pozwanej polegająca na rażącym niedbalstwie przy wykonaniu pozostałych przesłanek wymaganych art. 415 kc skutkuje odpowiedzialnością odszkodowawczą pozwanej.
Sygn. akt I C 161/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 października 2015r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: st. sekr. sądowy Stanisława Synowiec po rozpoznaniu 1 października 2015 r. w J. przy udziale sprawy z powództwa K. Ś. przeciwko J. S. (1) o zapłatę I. zasądza od pozwanej J. S. (1) na rzecz powódki K. Ś. kwotę 665 zł (sześćset sześćdziesiąt pięć złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 24 marca 2015 roku do
Czytaj więcej»

I C 181/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-04-16

Data publikacji: 2019-05-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W niniejszej sprawie powód w ogóle nie przedłożył dokumentów potwierdzających objęcie ubezpieczeniem pozwanego, a przede wszystkim potwierdzenia uiszczenia jednorazowej składki w kwocie 2.317,90 zł, nie wskazał też, czy bank otrzymał od ubezpieczyciela świadczenie z umowy ubezpieczenia i czy w ogóle bank występował z takimi żądaniami.
Sygn. akt I C 181/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Wojtunik po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2019 roku w Jaśle sprawy z powództwa (...) Banku S.A. z siedzibą w W. przeciwko J. P. o zapłatę I. zasądza od pozwanego J. P. na rzecz powoda (...) Bank S.A. z siedzibą w W. kwotę 2.440,79 zł (dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych
Czytaj więcej»