Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
205

I C 6/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2015-07-28

Data publikacji: 2015-09-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Skoro strony przewidziały jako skutek braku zapłaty kwoty 1.000 zł rozwiązanie umowy to uznanie, że na pozwanej ciąży obowiązek zapłaty z racji samego wykonania zadania stanowiłoby interpretacje przeciwną jasnym i jednoznacznym postanowieniom umownym, a tym samym sprzeczną z normą art. 65 § 2kc.
Sygn. akt I C 6/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2015r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: st. sekr. sądowy Stanisława Synowiec po rozpoznaniu 14 lipca 2015 r. w J. przy udziale sprawy z powództwa Gminy S. przeciwko M. K. o zapłatę I.umarza postępowanie w zakresie żądania kwoty 51,47 zł (pięćdziesiąt jeden złotych 47/100 ); II. w pozostałym zakresie powództwo oddala; III. kosztami postępowania obciąża pow
Czytaj więcej»

I C 15/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2017-03-20

Data publikacji: 2017-04-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wydanie certyfikatu, lub zgodność z normą techniczną nie wyłączają ustalenia, że produkt ma wadę fizyczną i jest produktem niebezpiecznym. Nie przesądza to bowiem o tym, że w przyszłości ujawni się niebezpieczny charakter produktu podczas normalnego jego używania.
Sygn. akt I C 15/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2017r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Andrzej Sepioł Protokolant: st. sekr. sądowy Lucyna Szeredy po rozpoznaniu 9 marca 2017 w J. sprawy z powództwa małoletniego F. D. reprezentowanego przez matkę J. D. przeciwko P. N. o zapłatę I. zasądza od pozwanego P. N. na rzecz małoletniego powoda F. D. kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1
Czytaj więcej»

I C 37/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2015-06-23

Data publikacji: 2015-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 37/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: st. sekr. sądowy Stanisława Synowiec po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2015 r. w Jaśle przy udziale sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w Ś. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. w Ś. kwotę 1217,70 zł ( tysiąc dwieście siedemnaście złotych 70/
Czytaj więcej»

I C 37/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2015-07-13

Data publikacji: 2015-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. Akt I C 37/15 Uzasadnienie Wyroku Sądu Rejonowego w Jaśle z dnia 23 czerwca 2015r. Powód (...) Spółka z o.o. w Ś. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego (...) S.A. w W. kwoty 1217,70zł z ustawowymi odsetkami od dnia 3 lipca 2014r do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu wskazał , że powód wynajął na okres od 26 maja 2014r do 13 czerwca 2014r samochód zastępczy P. (...) nr rej (...) J. G. poszkodowanemu w wyniku zdarzenia drogowego z dnia 19 maja 2014, za które odpowiedzialność ponosił
Czytaj więcej»

I C 62/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2017-06-20

Data publikacji: 2017-07-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W niniejszej sprawie powód dołączył do pozwu jedynie dokument umowy abonenckiej, nie przedłożył natomiast innych dokumentów, z których postanowień wynikałby obowiązek zapłaty kary umownej w przypadku niezwrócenia sprzętu oraz na podstawie których możliwa byłaby weryfikacja sposobu naliczania i wysokości nałożonych na pozwanego kar umownych. (...)
Sygn. akt I C 62/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Wojtunik po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2017 r. w Jaśle sprawy z powództwa (...) Spółka z o.o. S.K.A. z siedzibą w W. przeciwko S. G. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 62/17 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Jaśle z 20.06.2017 r. Pozwem złożonym w dniu 21.06.2016 r. w elektronicz
Czytaj więcej»

I C 104/14

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2015-10-13

Data publikacji: 2015-11-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Skoro pozwany nie wykazał by przysługiwało mu skuteczne względem powódki prawo do władania częścią działki 195/3 oraz nie wykazał by skutecznie uchylił się od skutków prawnych ugody zawartej w postępowaniu rozgraniczeniowym, to roszczenie windykacyjne oraz negatoryjne powódki zasługiwało w myśl art.222 paragraf 1 i 2 kpc na uwzględnienie.
Sygn. akt I C 104/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 października 2015r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: st. sekr. sądowy Stanisława Synowiec po rozpoznaniu 29 września 2015 r. w J. przy udziale sprawy z powództwa D. S. przeciwko Z. J. o ochronę własności I nakazuje pozwanemu Z. J. , aby wydał powódce D. S. użytkowaną przez niego część nieruchomości stanowiącej działkę nr (...) położoną w D. znajdującą się pom
Czytaj więcej»

I C 139/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-06-11

Data publikacji: 2019-11-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Jak wynika z powyższych rozważań, odpowiedzialność sprzedawcy za wady przedmiotu używanego jest wyłączona w przypadku, gdy wada rzeczy jest konsekwencją jej normalnego (prawidłowego) używania. W niniejszej sprawie zarzucaną wadę stanowi zastosowane uszczelnienie skrzyni biegów, które – jak wskazują wyniki postępowania dowodowego - jest (...)
Sygn. akt I C 139/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: starszy sekretarz sądowy Maria Otrębska po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2019 r. w Jaśle na rozprawie sprawy z powództwa R. S. przeciwko J. B. (1) o zapłatę I oddala powództwo II zasądza od powoda R. S. na rzez pozwanego J. B. (1) kwotę 917 zł (dziewięćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa pr
Czytaj więcej»

I C 118/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2018-09-04

Data publikacji: 2018-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 118/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Maria Otrębska po rozpoznaniu w dniu 4 września 2018 r. w J. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank S. A. z siedzibą w W. przeciwko Ł. T. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 118/18 UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Jaśle z 04.09.2018 r. Powód (...) Bank S.A
Czytaj więcej»

I C 140/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2018-02-02

Data publikacji: 2018-03-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 140/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Wojtunik po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2018 roku w Jaśle sprawy z powództwa M. B. przeciwko L. T. i D. T. o ochronę służebności I zakazuje pozwanym L. T. i D. T. czynienia przeszkód powódce M. B. i osobom jej prawa reprezentującym w wykonywaniu służebności gruntowej przejazdu, prze
Czytaj więcej»

I C 150/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2017-02-21

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Powódka jest współwłaścicielką nieruchomości której ochrony się domaga i w związku z treścią art. 209 kc zgłoszone przez nią roszczenie negatoryjne znajduje swe prawne oparcie w treści art. 222 § 1 i 2 kc. Pozwani nie wykazali, aby nabyli służebność przejazdu przez działkę której współwłaścicielką jest powódka przez zasiedzenie zatem nie (...)
Sygn. akt I C 150/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: st. sekr. sądowy Stanisława Synowiec po rozpoznaniu 07 lutego 2017 r. w J. przy udziale sprawy z powództwa A. R. (1) przeciwko J. M. i I. M. o wydanie nieruchomości I. zakazuje pozwanym J. M. i I. M. przechodzenia i przejeżdżania przez nieruchomość oznaczoną nr ewidencyjnym (...) położoną w Osobnicy na odcinku o
Czytaj więcej»