Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
96

I C 86/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2017-11-28

Data publikacji: 2018-03-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Powyższe okoliczności zaistniałe w niniejszej sprawie , w szczególności brak dokumentów na podstawie których możliwa byłaby weryfikacja wysokości dochodzonej wierzytelności , wzbudzają wątpliwości Sądu co do przytoczonych przez stronę powodową okoliczności faktycznych i skutkują oddaleniem powództwa.
Sygn. akt I C 86/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2017r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: starszy sekretarz sądowy Stanisława Synowiec po rozpoznaniu 14 listopada 2017r w J. przy udziale sprawy z powództwa (...) Bank S. A. z siedzibą we W. przeciwko S. B. o zapłatę I. oddala powództwo; II. zasądza od powoda (...) Bank S.A. we W. na rzecz pozwanego S. B. kwotę 540 zł ( pięćset czterdzieści złoty
Czytaj więcej»

I C 95/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2016-04-21

Data publikacji: 2016-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zważając, że cedent, jako operator telekomunikacyjny, zawodowo tj. profesjonalnie w sposób zorganizowany zajmuje się zawieraniem umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, to tym samym roszczenia z takiego tytułu mają niewątpliwy związek z prowadzoną działalnością w rozumieniu art. 188 k.c. Kwalifikacja roszczenia decydująca o terminie (...)
Sygn. akt I C 95/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2016r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: st. sekr. sądowy Stanisława Synowiec po rozpoznaniu 21 kwietnia 2016 r. w J. przy udziale sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W. przeciwko M. N. o zapłatę I.oddala powództwo; II.kosztami postępowania obciąża powoda uznając je za uiszczone w całości. Sygn
Czytaj więcej»

I C 104/14

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2015-10-13

Data publikacji: 2015-11-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Skoro pozwany nie wykazał by przysługiwało mu skuteczne względem powódki prawo do władania częścią działki 195/3 oraz nie wykazał by skutecznie uchylił się od skutków prawnych ugody zawartej w postępowaniu rozgraniczeniowym, to roszczenie windykacyjne oraz negatoryjne powódki zasługiwało w myśl art.222 paragraf 1 i 2 kpc na uwzględnienie.
Sygn. akt I C 104/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 października 2015r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: st. sekr. sądowy Stanisława Synowiec po rozpoznaniu 29 września 2015 r. w J. przy udziale sprawy z powództwa D. S. przeciwko Z. J. o ochronę własności I nakazuje pozwanemu Z. J. , aby wydał powódce D. S. użytkowaną przez niego część nieruchomości stanowiącej działkę nr (...) położoną w D. znajdującą się pom
Czytaj więcej»

I C 118/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2018-09-04

Data publikacji: 2018-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 118/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Maria Otrębska po rozpoznaniu w dniu 4 września 2018 r. w J. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank S. A. z siedzibą w W. przeciwko Ł. T. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 118/18 UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Jaśle z 04.09.2018 r. Powód (...) Bank S.A
Czytaj więcej»

I C 140/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2018-02-02

Data publikacji: 2018-03-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 140/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Wojtunik po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2018 roku w Jaśle sprawy z powództwa M. B. przeciwko L. T. i D. T. o ochronę służebności I zakazuje pozwanym L. T. i D. T. czynienia przeszkód powódce M. B. i osobom jej prawa reprezentującym w wykonywaniu służebności gruntowej przejazdu, prze
Czytaj więcej»

I C 141/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2016-05-17

Data publikacji: 2016-06-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 141/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2016r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: st. sekr. sądowy Stanisława Synowiec po rozpoznaniu 05 maja 2016r. w J. przy udziale sprawy z powództwa A. O. przeciwko J. C. , T. S. , (...) Sp. z o.o. w T. , Firmie Usługowo-Handlowej (...) Hurt- (...) o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji I. oddala powództwo; II. zasądza od powoda A. O. na rzecz pozwan
Czytaj więcej»

I C 150/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2017-02-21

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Powódka jest współwłaścicielką nieruchomości której ochrony się domaga i w związku z treścią art. 209 kc zgłoszone przez nią roszczenie negatoryjne znajduje swe prawne oparcie w treści art. 222 § 1 i 2 kc. Pozwani nie wykazali, aby nabyli służebność przejazdu przez działkę której współwłaścicielką jest powódka przez zasiedzenie zatem nie (...)
Sygn. akt I C 150/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: st. sekr. sądowy Stanisława Synowiec po rozpoznaniu 07 lutego 2017 r. w J. przy udziale sprawy z powództwa A. R. (1) przeciwko J. M. i I. M. o wydanie nieruchomości I. zakazuje pozwanym J. M. i I. M. przechodzenia i przejeżdżania przez nieruchomość oznaczoną nr ewidencyjnym (...) położoną w Osobnicy na odcinku o
Czytaj więcej»

I C 161/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2015-10-15

Data publikacji: 2015-11-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wina pozwanej polegająca na rażącym niedbalstwie przy wykonaniu pozostałych przesłanek wymaganych art. 415 kc skutkuje odpowiedzialnością odszkodowawczą pozwanej.
Sygn. akt I C 161/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 października 2015r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: st. sekr. sądowy Stanisława Synowiec po rozpoznaniu 1 października 2015 r. w J. przy udziale sprawy z powództwa K. Ś. przeciwko J. S. (1) o zapłatę I. zasądza od pozwanej J. S. (1) na rzecz powódki K. Ś. kwotę 665 zł (sześćset sześćdziesiąt pięć złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 24 marca 2015 roku do
Czytaj więcej»

I C 196/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2016-06-07

Data publikacji: 2016-09-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Żądanie pozwu opiera na fakcie skutecznego nabycia wymagalnej wierzytelności, przysługującej powódce od pozwanego. Powódka - pomimo, iż wykazała fakt nabycia wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności przysługujących Vivus Finance Sp. z o.o., nie wykazała istnienia dochodzonej wierzytelności. Wyniki przeprowadzonego postępowania (...)
Sygn. akt I C 196/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Wojtunik po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2016 w Jaśle przy udziale sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w W. przeciwko P. K. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 196/16 UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowe
Czytaj więcej»

I C 198/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2016-01-21

Data publikacji: 2016-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przewidziane w art. 320 k.p.c. uprawnienie Sądu przysługuje w sytuacjach, gdy ze względu na stan rodzinny lub majątkowy strony obowiązanej bezzwłoczne spełnienie świadczenia byłoby nadmiernie utrudnione i narażałoby ją na niepowetowaną szkodę. Przepis art. 320 k.p.c. ma charakter meterialnoprawny i może być stosowany przez Sąd nie tylko na (...)
Sygn. akt I C 198/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 stycznia 2016r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Andrzej Sepioł Protokolant: st. sekr. sądowy Lucyna Szeredy po rozpoznaniu 14 stycznia 2016 r. w J. przy udziale sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w G. przeciwko W. K. o zapłatę I zasądza od pozwanego W. K. na rzecz powoda B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Fund
Czytaj więcej»