Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
207

I C 6/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2015-07-28

Data publikacji: 2015-09-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Skoro strony przewidziały jako skutek braku zapłaty kwoty 1.000 zł rozwiązanie umowy to uznanie, że na pozwanej ciąży obowiązek zapłaty z racji samego wykonania zadania stanowiłoby interpretacje przeciwną jasnym i jednoznacznym postanowieniom umownym, a tym samym sprzeczną z normą art. 65 § 2kc.
Sygn. akt I C 6/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2015r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: st. sekr. sądowy Stanisława Synowiec po rozpoznaniu 14 lipca 2015 r. w J. przy udziale sprawy z powództwa Gminy S. przeciwko M. K. o zapłatę I.umarza postępowanie w zakresie żądania kwoty 51,47 zł (pięćdziesiąt jeden złotych 47/100 ); II. w pozostałym zakresie powództwo oddala; III. kosztami postępowania obciąża pow
Czytaj więcej»

I C 15/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2017-03-20

Data publikacji: 2017-04-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wydanie certyfikatu, lub zgodność z normą techniczną nie wyłączają ustalenia, że produkt ma wadę fizyczną i jest produktem niebezpiecznym. Nie przesądza to bowiem o tym, że w przyszłości ujawni się niebezpieczny charakter produktu podczas normalnego jego używania.
Sygn. akt I C 15/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2017r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Andrzej Sepioł Protokolant: st. sekr. sądowy Lucyna Szeredy po rozpoznaniu 9 marca 2017 w J. sprawy z powództwa małoletniego F. D. reprezentowanego przez matkę J. D. przeciwko P. N. o zapłatę I. zasądza od pozwanego P. N. na rzecz małoletniego powoda F. D. kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1
Czytaj więcej»

I C 37/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2015-06-23

Data publikacji: 2015-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 37/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: st. sekr. sądowy Stanisława Synowiec po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2015 r. w Jaśle przy udziale sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w Ś. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. w Ś. kwotę 1217,70 zł ( tysiąc dwieście siedemnaście złotych 70/
Czytaj więcej»

I C 37/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2015-07-13

Data publikacji: 2015-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. Akt I C 37/15 Uzasadnienie Wyroku Sądu Rejonowego w Jaśle z dnia 23 czerwca 2015r. Powód (...) Spółka z o.o. w Ś. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego (...) S.A. w W. kwoty 1217,70zł z ustawowymi odsetkami od dnia 3 lipca 2014r do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu wskazał , że powód wynajął na okres od 26 maja 2014r do 13 czerwca 2014r samochód zastępczy P. (...) nr rej (...) J. G. poszkodowanemu w wyniku zdarzenia drogowego z dnia 19 maja 2014, za które odpowiedzialność ponosił
Czytaj więcej»

I C 62/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2017-06-20

Data publikacji: 2017-07-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W niniejszej sprawie powód dołączył do pozwu jedynie dokument umowy abonenckiej, nie przedłożył natomiast innych dokumentów, z których postanowień wynikałby obowiązek zapłaty kary umownej w przypadku niezwrócenia sprzętu oraz na podstawie których możliwa byłaby weryfikacja sposobu naliczania i wysokości nałożonych na pozwanego kar umownych. (...)
Sygn. akt I C 62/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Wojtunik po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2017 r. w Jaśle sprawy z powództwa (...) Spółka z o.o. S.K.A. z siedzibą w W. przeciwko S. G. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 62/17 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Jaśle z 20.06.2017 r. Pozwem złożonym w dniu 21.06.2016 r. w elektronicz
Czytaj więcej»

I C 90/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2016-11-09

Data publikacji: 2016-12-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Powód powinien zdawać sobie sprawę, że przedłożone przez niego dowody są niewystarczające do uznania roszczenia powoda za udowodnione. Sąd bowiem nie dysponuje w niniejszej sprawie żadnymi dowodami w oparciu o które mógłby ustalić wysokość należności głównej, określić termin wymagalności świadczenia , zweryfikować prawidłowość naliczenia (...)
Sygn. akt I C 90/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2016r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: st. sekr. sądowy Stanisława Synowiec po rozpoznaniu 27 października 2016 r. w J. przy udziale sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. przeciwko J. S. (1) o zapłatę I. oddala powództwo; II. kosztami postępowania obciąża powoda uznając je za uiszczo
Czytaj więcej»

I C 86/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2017-11-28

Data publikacji: 2018-03-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Powyższe okoliczności zaistniałe w niniejszej sprawie , w szczególności brak dokumentów na podstawie których możliwa byłaby weryfikacja wysokości dochodzonej wierzytelności , wzbudzają wątpliwości Sądu co do przytoczonych przez stronę powodową okoliczności faktycznych i skutkują oddaleniem powództwa.
Sygn. akt I C 86/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2017r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: starszy sekretarz sądowy Stanisława Synowiec po rozpoznaniu 14 listopada 2017r w J. przy udziale sprawy z powództwa (...) Bank S. A. z siedzibą we W. przeciwko S. B. o zapłatę I. oddala powództwo; II. zasądza od powoda (...) Bank S.A. we W. na rzecz pozwanego S. B. kwotę 540 zł ( pięćset czterdzieści złoty
Czytaj więcej»

I C 95/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2016-04-21

Data publikacji: 2016-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zważając, że cedent, jako operator telekomunikacyjny, zawodowo tj. profesjonalnie w sposób zorganizowany zajmuje się zawieraniem umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, to tym samym roszczenia z takiego tytułu mają niewątpliwy związek z prowadzoną działalnością w rozumieniu art. 188 k.c. Kwalifikacja roszczenia decydująca o terminie (...)
Sygn. akt I C 95/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2016r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: st. sekr. sądowy Stanisława Synowiec po rozpoznaniu 21 kwietnia 2016 r. w J. przy udziale sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W. przeciwko M. N. o zapłatę I.oddala powództwo; II.kosztami postępowania obciąża powoda uznając je za uiszczone w całości. Sygn
Czytaj więcej»

I C 101/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-03-20

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W sprawie nie zostało wykazane, min. to, że przy podpisaniu umowy cesji wierzytelności została zachowana właściwa reprezentacja powoda, co z kolei obliguje do przyjęcia, iż umowa cesji wierzytelności została zawarta przez osobę nieuprawnioną. Skutkiem tego staniu rzeczy jest to, iż powód nie udowodnił, by nabył skutecznie ewentualną (...)
Sygn. akt I C 101/19 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Lucyna Szeredy po rozpoznaniu 20 marca 2019r. w J. sprawy z powództwa (...) z siedzibą we W. przeciwko G. T. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 101/19 upr. UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Jaśle z 20.03.2019 r. Powód (...) z siedzibą we W. domagał się zasą
Czytaj więcej»

I C 103/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-03-20

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Jako, że podstawę materialnoprawną zgłoszonego żądania stanowi umowa pożyczki, to uznanie zasadności powództwa w pierwszym rzędzie wymagało stwierdzenia, że powód, bądź jego poprzednik prawny jako pożyczkodawcy przenieśli na pozwaną własność środków pieniężnych, a pozwana przyjęła na siebie zobowiązanie do ich zwrotu. Dla weryfikacji (...)
Sygn. akt I C 103/19 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2019r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Lucyna Szeredy po rozpoznaniu 20 marca 2019 r. w J. sprawy z powództwa P. (...) z siedzibą we W. przeciwko A. R. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 103/19 upr. UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Jaśle z 20.03.2019 r. Powód P. (...) z siedzibą we W. domagał się zasądzenia od po
Czytaj więcej»