Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
232

I C 6/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2015-07-28

Data publikacji: 2015-09-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Skoro strony przewidziały jako skutek braku zapłaty kwoty 1.000 zł rozwiązanie umowy to uznanie, że na pozwanej ciąży obowiązek zapłaty z racji samego wykonania zadania stanowiłoby interpretacje przeciwną jasnym i jednoznacznym postanowieniom umownym, a tym samym sprzeczną z normą art. 65 § 2kc.
Sygn. akt I C 6/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2015r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: st. sekr. sądowy Stanisława Synowiec po rozpoznaniu 14 lipca 2015 r. w J. przy udziale sprawy z powództwa Gminy S. przeciwko M. K. o zapłatę I.umarza postępowanie w zakresie żądania kwoty 51,47 zł (pięćdziesiąt jeden złotych 47/100 ); II. w pozostałym zakresie powództwo oddala; III. kosztami postępowania obciąża pow
Czytaj więcej»

I C 15/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2017-03-20

Data publikacji: 2017-04-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wydanie certyfikatu, lub zgodność z normą techniczną nie wyłączają ustalenia, że produkt ma wadę fizyczną i jest produktem niebezpiecznym. Nie przesądza to bowiem o tym, że w przyszłości ujawni się niebezpieczny charakter produktu podczas normalnego jego używania.
Sygn. akt I C 15/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2017r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Andrzej Sepioł Protokolant: st. sekr. sądowy Lucyna Szeredy po rozpoznaniu 9 marca 2017 w J. sprawy z powództwa małoletniego F. D. reprezentowanego przez matkę J. D. przeciwko P. N. o zapłatę I. zasądza od pozwanego P. N. na rzecz małoletniego powoda F. D. kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1
Czytaj więcej»

I C 45/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2022-04-11

Data publikacji: 2022-07-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zdaniem Sądu zastrzeżona w umowie opłata za brak dochodzenia spłaty od spadkobierców pożyczkobiorcy ma charakter czysto fikcyjny. Zwolnienie z długu spadkobierców wymagałoby zawarcia z nimi stosownej umowy( art.508 kc).Istota omawianej opłaty kreuje niepewny warunek, którego spełnienie wiązałoby się z niewielką korzyścią jedynie dla (...)
Sygn. akt I C 45/22 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 kwietnia 2022 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Grzegorz Wanat Protokolant: st. asyst. sędz. Alicja Szpak po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2022 r. w Jaśle na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. przeciwko J. R. (1) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego J. R. (1) na rzecz powoda (...) Niestandar
Czytaj więcej»

I C 37/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2015-07-13

Data publikacji: 2015-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. Akt I C 37/15 Uzasadnienie Wyroku Sądu Rejonowego w Jaśle z dnia 23 czerwca 2015r. Powód (...) Spółka z o.o. w Ś. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego (...) S.A. w W. kwoty 1217,70zł z ustawowymi odsetkami od dnia 3 lipca 2014r do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu wskazał , że powód wynajął na okres od 26 maja 2014r do 13 czerwca 2014r samochód zastępczy P. (...) nr rej (...) J. G. poszkodowanemu w wyniku zdarzenia drogowego z dnia 19 maja 2014, za które odpowiedzialność ponosił
Czytaj więcej»

I C 62/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2017-06-20

Data publikacji: 2017-07-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W niniejszej sprawie powód dołączył do pozwu jedynie dokument umowy abonenckiej, nie przedłożył natomiast innych dokumentów, z których postanowień wynikałby obowiązek zapłaty kary umownej w przypadku niezwrócenia sprzętu oraz na podstawie których możliwa byłaby weryfikacja sposobu naliczania i wysokości nałożonych na pozwanego kar umownych. (...)
Sygn. akt I C 62/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Wojtunik po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2017 r. w Jaśle sprawy z powództwa (...) Spółka z o.o. S.K.A. z siedzibą w W. przeciwko S. G. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 62/17 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Jaśle z 20.06.2017 r. Pozwem złożonym w dniu 21.06.2016 r. w elektronicz
Czytaj więcej»

I C 81/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-05-28

Data publikacji: 2019-07-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Konsekwencją wykazanej w toku postępowania dobrej wiary to, że zgodnie z art. 224 § 1 kc pozwany jako posiadacz w dobrej wierze nie jest obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy. Ponadto koro doszło do zasiedzenia służebności przesyłu, to powodowie nie mają podstaw do żądań z art. 224 i 225 kc także za okres poprzedzający datę (...)
Sygn. akt I C 81/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 maja 2019r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Lucyna Szeredy po rozpoznaniu 14 maja 2019 r. w J. sprawy z powództwa B. M. , P. M. (1) , I. T. przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w T. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powodów B. M. , P. M. (1) i I. T. solidarnie na rzecz pozwanego (...) Sp. z o.o. w z siedzibą w T. kwotę 2.434
Czytaj więcej»

I C 95/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2016-04-21

Data publikacji: 2016-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zważając, że cedent, jako operator telekomunikacyjny, zawodowo tj. profesjonalnie w sposób zorganizowany zajmuje się zawieraniem umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, to tym samym roszczenia z takiego tytułu mają niewątpliwy związek z prowadzoną działalnością w rozumieniu art. 188 k.c. Kwalifikacja roszczenia decydująca o terminie (...)
Sygn. akt I C 95/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2016r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: st. sekr. sądowy Stanisława Synowiec po rozpoznaniu 21 kwietnia 2016 r. w J. przy udziale sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W. przeciwko M. N. o zapłatę I.oddala powództwo; II.kosztami postępowania obciąża powoda uznając je za uiszczone w całości. Sygn
Czytaj więcej»

I C 90/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2016-11-09

Data publikacji: 2016-12-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Powód powinien zdawać sobie sprawę, że przedłożone przez niego dowody są niewystarczające do uznania roszczenia powoda za udowodnione. Sąd bowiem nie dysponuje w niniejszej sprawie żadnymi dowodami w oparciu o które mógłby ustalić wysokość należności głównej, określić termin wymagalności świadczenia , zweryfikować prawidłowość naliczenia (...)
Sygn. akt I C 90/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2016r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: st. sekr. sądowy Stanisława Synowiec po rozpoznaniu 27 października 2016 r. w J. przy udziale sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. przeciwko J. S. (1) o zapłatę I. oddala powództwo; II. kosztami postępowania obciąża powoda uznając je za uiszczo
Czytaj więcej»

I C 64/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-03-20

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego powództwo podlegało oddaleniu w całość, a to z uwagi na upływ terminu przedawnienia, a także niewykazaną legitymację czynną powoda.
Sygn. akt I C 64/19 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Lucyna Szeredy po rozpoznaniu 20 marca 2019 r. w J. sprawy z powództwa (...) (...) z siedzibą w W. przeciwko D. K. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C upr. 64/19 UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Jaśle z 20.03.2019 r. Powód H. I (...) z siedzibą w W. wnosił o
Czytaj więcej»

I C 99/21

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2021-09-14

Data publikacji: 2021-12-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Powództwo zostało oddalone jako przedawnione w oparciu o przepis art. 117 § 21 k.c. w zw. z art. 118 k.c., wobec uwzględnienia okoliczności, iż przedmiotową umową ubezpieczenia pozwany związany był jako konsument.
Sygn. akt I C 99/21 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2021 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Grzegorz Wanat Protokolant: st. Asyst. S. . Alicja Szpak po rozpoznaniu 14 września 2021 r. w J. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w W. , (...) 209 przeciwko W. K. o zapłatę oddala powództwo. ZARZĄDZENIE 1 odpis wyroku doręczyć: - pełnomocnikow
Czytaj więcej»